Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Tuesday, May 22, 2018

SOALAN LAZIM TEMPOH PERALIHAN 6% - 0% (GST MALAYSIA)

FAQ 17 Mei 2018

SOALAN LAZIM TEMPOH PERALIHAN 6% - 0%


KEDUDUKAN GST
S1 : Apakah maksudnya kenyataan MOF / Apakah yang terjadi kepada CBP?
J1 : Semua pembekalan barang dan perkhidmatan yang kini tertakluk pada kadar
standard (6%) menjadi berkadar sifar (0%) mulai 01 Jun 2018. Barang yang
diimport juga dikenakan CBP berkadar sifar.

S2 : Adakah kenyataan MOF terpakai kepada pembekalan yang dikecualikan?
J2 : Pembekalan dikecualikan kekal sebagai tidak tertakluk kepada CBP dan TIDAK
berubah kepada berkadar sifar.

S3 : Adakah perlu saya menunggu untuk mendapat surat dari JKDM untuk berubah
kepada berkadar sifar?
J3 : Tidak, sila kenakan GST atas kadar sifar (0%).


PENDAFTARAN
S4 : Adakah saya perlu memohon untuk membatalkan pendaftaran saya?
J4 : Tidak, sila teruskan sehingga diberitahu kelak.

S5 : Saya telah memohon untuk berdaftar untuk GST tetapi belum mendapat
kelulusan, apakah perlu saya buat?
J5 : JKDM akan memproses permohonan tersebut.

S6 : Saya telah lewat mohon berdaftar dan telah dikenakan penalti lewat daftar.
Bolehkah penalti tersebut diremit?
J6 : Ianya merupakan kuasa budi bicara Ketua Pengarah di bawah Seksyen 62 (2)
ACBP 2014. Permohonan remisi perlu dibuat.

S7 : Saya ingin memohon untuk berdaftar secara sukarela di bawah Seksyen 24 ACBP
2014. Perlukah saya mengemukakan permohonan?
J7 : Tidak, pihak tuan tidak perlu memohon untuk berdaftar secara sukarela.


PEMBATALAN PENDAFTARAN
S8 : Saya telah terhenti dari menjadi orang kena cukai. Apakah layanan CBP ke atas
aset perniagaan?
J8 : Perlu mengakaunkan pada kadar sifar.


INVOIS CUKAI
S9 : Adakah perlu dibuat pindaan ke atas invois cukai tersebut kepada 0%?
J9 : Invois cukai tidak perlu dikeluarkan sekiranya pembekalan berkadar sifar dan
invois komersial boleh dikeluarkan. Invois syarikat boleh dipinda daripada 6% ke
0%.

S10 : Saya telah mengenakan CBP pada kadar 6% dan satu invois cukai pada kadar
6% dikeluarkan kepada pembeli selepas 01 Jun 2018. Ini bermakna saya telah
tersilap mengenakan CBP. Perlukah saya mengakaunkan cukai yang dipungut
pada kadar 6%?
J10 : Ya, CBP pada kadar 6% perlu diakaunkan sekiranya amaun CBP 6% telah
diterima dan credit note tidak boleh / dapat dikeluarkan.

S11 : Invois cukai telah dikeluarkan ke atas pembekalan barang sebelum tarikh 01 Jun
2018. CBP telah dikenakan pada kadar 6%. Bayaran dan pemindahan barang
hanya dibuat selepas 01 Jun 2018. Apakah layanan CBP ke atasnya?
J11 : CBP pada kadar 6% perlu diakaunkan.

S12 : Invois cukai telah dikeluarkan ke atas pembekalan perkhidmatan sebelum tarikh
01 Jun 2018. CBP telah dikenakan pada kadar 6%. Bayaran dan perkhidmatan
dilaksanakan hanya dibuat selepas 01 Jun 2018. Apakah layanan CBP ke
atasnya?
J12 : CBP pada kadar 6% perlu diakaunkan.


TUNTUTAN CUKAI INPUT DI BAWAH SEKSYEN 38
S13 : Sekiranya pembekalan yang dibekalkan ditetapkan pada kadar sifar, apakah saya
masih boleh menuntut cukai input?
J13 : Ya, tuntutan cukai input dibenarkan sekiranya mematuhi Seksyen 39 dan
Peraturan 38, Peraturan CBP 2014.


PENYATA
S14 : Perlukah saya menghantar penyata GST-03?
J14 : Ya. Orang berdaftar masih dikehendaki menghantar penyata GST-03 sehingga
dimaklumkan kelak. Jualan berkadar 0% mulai 01 Jun 2018 hendaklah diisi dalam
kolum 10.

S15 : Saya telah dikenakan kompaun lewat hantar penyata di bawah Seksyen 41(6)
ACBP 2014. Bolehkah kompaun tersebut diremit?
J15 : Kuasa untuk mengenakan kompaun adalah kuasa budi bicara Pendakwa Raya.

S16 : Saya telah dikenakan penalti lewat bayar di bawah Seksyen 41(7) ACBP 2014.
Bolehkah penalti tersebut diremit?
J16 : Ianya merupakan kuasa budi bicara Ketua Pengarah di bawah Seksyen 62 (2)
ACBP 2014. Permohonan remisi perlu dibuat.


SEKSYEN 66 ACBP 2014
S17 : Saya telah keluarkan invois cukai pada kadar 6%, barang telah diserahkan kepada
pembeli semasa kadar cukai 0%. Apakah yang perlu saya lakukan?
J17 : Cukai perlu dikenakan pada kadar lama iaitu 6%.

S18 : Barang telah dipindahkan kepada pembeli semasa kadar cukai 6%, tetapi invois
cukai dikemukakan semasa kadar cukai 0%. Apakah yang perlu saya lakukan?
J18 : Cukai perlu dikenakan pada kadar lama iaitu 6%.

S19 : Barang telah dipindahkan kepada pembeli semasa kadar cukai 6%, dan invois
cukai dikeluarkan semasa kadar cukai 6%. Walaubagaimanapun, pembayaran
hanya diterima semasa kadar cukai 0%. Apakah yang perlu dilakukan?
J19 : Cukai perlu dikenakan pada kadar lama iaitu 6%.

S20 : Saya telah membekalkan perkhidmatan kepada orang yang mempunyai kaitan
(connected person) secara percuma. Apakah layanan CBP dan perlukah saya
mengakaunkan cukai output ke atasnya?
J20 : Pembekalan tersebut adalah berkadar sifar.

S21 : Apakah layanan CBP ke atas hadiah barang yang melebihi RM500? Perlukah
saya mengakaunkan cukai output?
J21 : Cukai output perlu diakaunkan pada kadar sifar.


IMPAK PADA SKIM
S22 : Saya merupakan pemegang skim ATS/ATMS/MS/AJS/WS, adakah saya masih
perlu mengemukakan penyata bulanan skim?
J22 : Ya.

S23 : Saya merupakan pemilik outlet yang diluluskan di bawah Skim Bayar Balik
Pelancong (TRS), apakah kadar CBP yang perlu dikenakan ke atas pembelian
barang-barang yang layak di bawah skim TRS?
J23 : Kadar sifar.

S24 : Adakah pelancong masih boleh menuntut pembayaran balik cukai?
J24 : Pelancong masih boleh menuntut bayaran balik cukai melalui Tourist Refund
Scheme (TRS) sekiranya pembelian dibuat daripada outlet yang berdaftar dan
kadar CBP 6%, dikenakan serta tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.

S25 : Sekiranya pelancong membuat pembelian pada masa CBP dikenakan pada kadar
6% dan pelancong keluar dari Malaysia semasa CBP dikenakan pada kadar 0%.
Adakah pelancong masih boleh menuntut CBP yang dikenakan?
J25 : Ya, sekiranya pembelian dibuat 3 bulan sebelum pelancong keluar dari Malaysia.

S26 : Layanan CBP ke atas pengimportan barang yang dibuat oleh pemegang ATS
adalah digantung (suspended). Apakah layanan selepas ianya berkadar sifar?
J26 : CBP berkadar sifar.

S27 : Saya merupakan penjual kereta terpakai di bawah Skim Margin di bawah
Peraturan 75, Peraturan CBP 2014. Adakah saya perlu akaun CBP atas margin?
J27 : CBP ke atas margin berkadar sifar.

- Pembekalan Di Gudang Berlesen

S28 : Pembekalan rokok dan minuman keras yang dibuat di dalam gudang berlesen
adalah merupakan pembekalan yang diabaikan. Selepas 01 Jun 2018, apakah
layanan GST ke atas pembekalan tersebut?
J28 : Pembekalan tersebut adalah pembekalan yang diabaikan.

S29 : Apakah layanan CBP ke atas pembekalan barang dibuat di dalam gudang
berlesen?
J29 : Tiada CBP dikenakan.

S30 : Apakah layanan CBP ke atas pembekalan perkhidmatan dibuat di dalam gudang
berlesen?
J30 : Pembekalan berkadar sifar.

- Pengimportan / Pemindahan Barang Dari Gudang Berlesen

S31 : Apakah layanan CBP ke atas pengimportan / pemindahan barang dari gudang
berlesen ke kawasan utama kastam?
J31 : Pemindahan / pengimportan dikenakan cukai berkadar sifar.

S32 : Apakah layanan CBP ke atas pengimportan / pemindahan barang dari gudang
berlesen ke gudang berlesen yang lain, zon bebas dan ke kawasan yang
ditetapkan?
J32 : Pemindahan / pengimportan dikenakan cukai berkadar sifar.

S33 : Apakah layanan CBP sekiranya Borang K1 atau K9 telah diikrar dan CBP telah
dibayar tetapi barang telah dipindahkan keluar dari gudang berlesen semasa
pembekalan berkadar sifar?
J33 : Kekal berkadar standard (6%).

(Nota: Pengimport dinasihati melakukan pemindahan barang dari gudang
berlesen ke kawasan utama kastam pada hari yang sama)

S34 : Berkaitan dengan soalan 33, bolehkah saya menuntut cukai input?
J34 : Tuntutan cukai input dibenarkan sekiranya barang-barang tersebut dipindah oleh
orang berdaftar.

- Eksport

S35 : Apakah layanan CBP ke atas pengeksportan barang dari gudang berlesen ke
suatu tempat di luar Malaysia?
J35 : Pengeksportan dikenakan cukai berkadar sifar.


CUKAI INPUT YANG TIDAK DIBENARKAN (BLOCKED INPUT TAX)
S36 : Saya telah menjual motokar penumpang yang mana tuntutan cukai input tidak
dibenarkan di bawah Peraturan 36, Peraturan CBP 2014. Apakah layanan CBP
ke atasnya?
J36 : Layanan CBP kekal seperti sedia ada iaitu penjualan tersebut bukan merupakan
suatu pembekalan. Tuntutan cukai input tidak dibenarkan.


PEMBEKALAN DI DALAM KAWASAN YANG DITETAPKAN (DESIGNATED AREA)
S37 : Apabila CBP ditetapkan pada kadar sifar, apakah layanan CBP ke atas
pembekalan yang berkadar standard di kawasan yang ditetapkan?
J37 : Pembekalan di kawasan yang ditetapkan adalah berkadar sifar.

S38 : Apakah layanan CBP ke atas jualan rokok dan minuman keras di kawasan yang
ditetapkan?
J38 : Pembekalan berkadar sifar.

- Pembekalan Di Kawasan Yang Ditetapkan (Designated Area)
S39 : Apabila CBP ditetapkan pada kadar sifar, apakah layanan CBP ke atas
pembekalan yang berkadar standard di zon bebas seperti rokok dan minuman
keras?
J39 : Pembekalan di zon bebas adalah berkadar sifar.

S40 : Apakah layanan CBP ke atas pembekalan barang di dalam zon bebas?
J40 : Tiada CBP dikenakan.

S41 : Apakah layanan CBP ke atas pembekalan perkhidmatan di dalam zon bebas?
J41 : Pembekalan berkadar sifar.

- Pengimportan / Pemindahan Barang Dari Zon Bebas
S42 : Apakah layanan CBP ke atas pengimportan / pemindahan barang dari zon bebas
ke kawasan utama kastam?
J42 : Pemindahan / pengimportan dikenakan cukai berkadar sifar.

S43 : Apakah layanan CBP ke atas pengimportan / pemindahan barang dari zon bebas
ke zon bebas yang lain, gudang berlesen dan kawasan yang ditetapkan?
J43 : Pemindahan / pengimportan dikenakan cukai berkadar sifar.

S44 : Apakah layanan CBP sekiranya Borang K1 telah diikrar dan CBP telah dibayar
tetapi barang telah dipindahkan keluar dari zon bebas selepas 01 Jun 2018?
J44 : Kekal berkadar standard (6%).

(Nota: Pengimport dinasihati melakukan pemindahan barang dari zon bebas ke
kawasan utama kastam pada hari yang sama)

S45 : Berkaitan dengan soalan 44, bolehkah saya menuntut cukai input?
J45 : Tuntutan cukai input dibenarkan sekiranya barang-barang tersebut dipindah oleh
orang berdaftar.

S46 : Apakah layanan CBP ke atas pengeksportan barang dari zon bebas ke suatu
tempat di luar Malaysia?
J46 : Pengeksportan dikenakan cukai berkadar sifar.


PEMBEKALAN DI ZON BEBAS (FREE ZONE)
S47 : Apabila CBP ditetapkan pada kadar sifar, apakah layanan CBP ke atas
pembekalan yang berkadar standard di zon bebas seperti rokok dan minuman
keras?
J47 : Pembekalan di zon bebas adalah berkadar sifar.

S48 : Apakah layanan CBP ke atas pembekalan barang di dalam zon bebas?
J48 : Tiada CBP dikenakan.

S49 : Apakah layanan CBP ke atas pembekalan perkhidmatan di dalam zon bebas?
J49 : Pembekalan berkadar sifar.

- Pengimportan / Pemindahan Barang Dari Zon Bebas
S50 : Apakah layanan CBP ke atas pengimportan / pemindahan barang dari zon bebas
ke kawasan utama kastam?
J50 : Pemindahan / pengimportan dikenakan cukai berkadar sifar.

S51 : Apakah layanan CBP ke atas pengimportan / pemindahan barang dari zon bebas
ke zon bebas yang lain, gudang berlesen dan kawasan yang ditetapkan?
J51 : Pemindahan / pengimportan dikenakan cukai berkadar sifar.

S52 : Apakah layanan CBP sekiranya Borang K1 telah diikrar dan CBP telah dibayar
tetapi barang telah dipindahkan keluar dari zon bebas semasa pembekalan
berkadar sifar?
J52 : Kekal berkadar standard (6%). Pengimport dinasihati melakukan pemindahan
barang dari zon bebas ke kawasan utama kastam pada hari yang sama

S53 : Berkaitan dengan soalan 52, bolehkah saya menuntut cukai input?
J53 : Tuntutan cukai input dibenarkan sekiranya barang-barang tersebut dipindah oleh
orang berdaftar.

S54 : Apakah layanan CBP ke atas pengeksportan barang dari zon bebas ke suatu
tempat di luar Malaysia?
J54 : Pengeksportan dikenakan cukai berkadar sifar.


KETETAPAN UMUM / AWAL / DG DECISION / KEPUTUSAN YANG DIBUAT OLEH JKDM
S55 : Adakah ketetapan umum/awal/DG decision/panduan industri/surat dasar daripada
sektor yang berkaitan dengan layanan CBP yang telah dikeluarkan oleh JKDM
masih terpakai?
J55 : Keputusan-keputusan di atas masih terpakai sehingga diberitahu kelak.


NOTIS TUNTUTAN (BOD)/SIASATAN/PENDAKWAAN/RAYUAN TRIBUNAL/KOMPAUN
S56 : Saya telah menerima Notis Tuntutan (BOD) dari JKDM menuntut sejumlah cukai
dibayar. Adakah saya perlu membayar BOD tersebut?
J56 : Notis Tuntutan (BOD) tersebut masih perlu dibayar.

S57 : Syarikat saya telah disiasat oleh JKDM atas kesalahan tidak menghantar penyata
GST-03, adakah saya akan terlepas dari tindakan siasatan dari JKDM?
J57 : Tidak.

S58 : Syarikat saya telah didakwa oleh JKDM atas kesalahan tidak membayar GST,
adakah saya akan terlepas dari pendakwaan JKDM?
J58 : Tidak.

S59 : Syarikat saya telah menfailkan rayuan di tribunal rayuan GST, adakah kes saya
masih akan diteruskan?
J59 : Ya.

S60 : Syarikat saya telah menerima tawaran kompaun RM5,000 atas kesalahan gagal
hantar penyata. Adakah saya perlu membayar kompaun tersebut?
J60 : Ya.


SENARAI HITAM
S61 : Adakah tindakan senarai hitam diteruskan?
J61 : Ya.


TAX AGENT
S62 : Apakah yang akan berlaku kepada Tax Agent dan adakah perkhidmatan mereka
perlu diteruskan?
J62 : Tax agent masih diperlukan untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan CBP.


AUDIT
S63 : Adakah Audit GST akan diteruskan dan timeframe yang akan diambil. Adakah
registran masih perlu menyimpan dokumen/rekod perniagaan selama 7 tahun.
J63 : Ya.


UMUM
S64 : Apakah itu SST?
J64 : SST itu adalah Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan. Cukai jualan dikenakan
ke atas barang-barang kilangan tempatan dan import, manakala cukai
perkhidmatan adalah cukai perkhidmatan yang dikenakan ke atas perkhidmatan
tertentu.

S65 : Saya telah membeli tiket penerbangan sebelum 01 Jun 2018 dan dijadualkan
berlepas selepas 01 Jun 2018. Bolehkah saya menuntut balik nilai CBP yang
telah dibayar?
J65 : Bergantung kepada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli tertakluk
kepada syarat-syarat yang telah dimeterai.

S66 : Deposit (bayaran pendahuluan) untuk pembekalan barang / perkhidmatan telah
dibayar sebelum tarikh 01 Jun 2018dan barang / perkhidmatan dibekalkan selepas
tarikh 01 Jun 2018. Apakah layanan CBP?
J66 : Bayaran pendahuluan tertakluk kepada CBP atas kadar standard manakala baki
bayaran sekiranya dibuat selepas tarikh 01 Jun 2018 adalah tertakluk kepada
kadar sifar. Pengguna dinasihati mengadakan rundingan semula dengan
pembiaya pinjaman mengenai nilai pinjaman.

S67 : Adakah cukai yang dikenakan ke atas barang yang dibawa masuk bersama
penumpang di lapangan terbang bertukar ke kadar sifar?
J67 : Tidak, masih kekal pada kadar 10%. CBP ke atas barang dikenakan pada kadar
sifar, tetapi duti import ke atas barang yang dibawa masuk bersama penumpang
masih dikekalkan pada kadar ad valorem 10%.

S68 : Barang yang dibeli dan dikenakan CBP pada kadar standard (6%) kemudian
dipulangkan kepada pembekal semasa CBP berkadar sifar (0%). Apakah
layanan CBP?
J68 : Pembekal perlu mengeluarkan credit note yang sama nilai jualannya.

S69 : Adakah Cukai Pelancongan akan diteruskan?
J69 : Ya.


Sumber : Jabatan Kastam Diraja Malaysia
http://www.customs.gov.my/ms/Documents/FAQ%20TRANSITIONAL%20GST/SOALAN%20LAZIM%20TEMPOH%20PERALIHAN%206%20percent%20kepada%200%20percent.pdf